Language

JELENTKEZŐKRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezetés

A Budapest Airport Zrt. (a továbbiakban: BUD) és leányvállalatai számára kiemelt fontosságú cél a BUD és leányvállalatai által  kínált  állásajánlatra jelentkező  személyek által  rendelkezésre bocsátott  személyes adatok védelme, információs önrendelkezési joguk biztosítása.

A BUD elkötelezi magát a jelentkezők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, az azokban foglalt adatvédelmi alapelveknek és tételes jogszabályi előírásoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a BUD adatbázisának biztonságos fenntartásához.

A BUD a jelentkezők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

A BUD fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.

A tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28.

napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács (EU) rendelet.

A jelentkezők által megadott személyes adatok megismerésére kizárólag a BUD munkaerő-toborzásban és - kiválasztásban közreműködő munkatársai, az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben jogosultak.

A jelentkezők által megadott személyes adatok esetében adatfeldolgozásra vagy adattovábbításra nem kerül sor, kivéve a Bud Security Kft. pozícióra történő jelentkezés esetén, ahol a BUD fenntartja a jogot arra, hogy a hatályos szerződés értelmében a BUD a szerződött partnereinek, az AIDe-Hungary Kft.-nek, illetve a Randstad Hungary Kft.-nek átküldje a jelöltek anyagait előszűrés céljából. A hatályos szerződés tartalmazza a jelöltek adatainak védelmére vonatkozó szabályokat.

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a tájékoztató alapján az Ön számára nem vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatai védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: hr@bud.hu.

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A kezelt adatok köre: a jelentkezési anyagban (önéletrajz, motivációs levél stb.) és az interjúhoz kapcsolódóan a jelentkező által rendelkezésre bocsátott dokumentumokban foglalt személyes adatok.

Az adatkezelés célja: az érintettel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a kiválasztási eljárás lefolytatása.

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a kiválasztási eljárás lezárását követő 3 (három) év, kivéve, ha az adat törlésére az érintett kérésére korábban sor kerül.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Budapest Airport Zrt.

Székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér Képviselő: Jost Lammers vezérigazgató Cégjegyzékszám: 01-10-044665

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12724163-4-44

Telefon: +36-1-296-6110

E-mail: hr@bud.hu

 

A személyes adatok tárolásának módja

A személyes adatokat elektronikus formában tároljuk, a BUD székhelyén (1185 Budapest, BUD Nemzetközi

Repülőtér), az 1-es terminál 210.1 számú irodájában.

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a jogszabályi feltételek fennállása esetén pedig kérheti személyes adatainak helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az érintett személyes adatainak törlését bármikor kérheti, a hr@bud.hu e-mail címen.

Az érintett kérelmére a BUD tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A BUD a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő BUD ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A BUD az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. A BUD mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Az érintett személy jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu